Podmínky účasti v projektu Česká vděčnost

I. Úvodní slovo

Česká vděčnost je projekt vrcholící největší výstavou dopisů vděčnosti na světě.

Jedná se o kolektivní umělecké dílo, na kterém se může podílet kdokoli žijící na území České republiky nebo kdo s Českou republikou sympatizuje a rád by ji tímto způsobem podpořil. Spoluautorem této unikátní výstavy se totiž může stát kdokoli. Hlavním důvodem pro vznik celého projektu je snaha propojit českou společnost a rozšířit povědomí o objevech na poli pozitivní psychologie, pomocí kterých si může každý z nás zlepšit kvalitu života.

Zahájení výstavy Česká vděčnost je naplánováno na státní svátek 28. října 2022. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují pravidla, práva a povinnosti při účasti v projektu, včetně výstavy Česká vděčnost (dále jen „projekt“).

II. Definice

1. Tyto Podmínky se vztahují na každého (dále jen „autor“), kdo projeví vůli zapojit se do projektu jako spoluautor výstavy dopisů vděčnosti zasláním dopisu (dále jen „dopis“).

2. Organizátorem projektu je spolek Česká vděčnost, z. s., se sídlem: Evropská 660/93, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 089 42 315 („organizátor“). Kontakt: info@ceskavdecnost.cz

3. K projektu a tedy i ke každému dopisu (sdílenému obsahu) má přístup široká veřejnost, přičemž dopis nebo jeho části jsou nebo mohou být ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem.

III. Informace pro Autora

1. Organizátor činí veřejnou nabídku k účasti v projektu ve smyslu § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) s tím, že účast v projektu je přijetí Podmínek Autorem a jeho souhlas být vázán těmito Podmínkami. K akceptaci dochází zasláním či sdílením dopisu jakoukoliv formou. Na tyto Podmínky je Autor vždy předem dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Autor bere na vědomí, že jakýkoliv dopis je okamžikem jeho zaslání organizátorovi, okamžikem nahrání či jiného způsobu sdílení v rámci projektu považován za první zveřejnění obsahu a autor uděluje organizátorovi souhlas k jeho dalšímu šíření.

3. Autor bere rovněž na vědomí, že odpovídá za pravdivost a přesnost veškerých informací a údajů, které o své osobě sdělí organizátorovi anebo bude sdílet prostřednictvím dopisu, a že organizátor nenese odpovědnost za obsah sdílený jakýmkoliv Autorem.

4. Autor dále bere na vědomí, že organizátor neodpovídá za vady projektu, ani za ztrátu dat Autora či jiné škody přímo či nepřímo způsobené, pokud právní předpis kogentně nestanoví jinak.

5. Autor je při účasti v projektu povinen jednat tak, aby jemu ani organizátorovi ani jiným Autorům nevznikla žádná škoda. Autor je zejména povinen zajistit, že poskytnutím souhlasů, svolení, oprávnění a licencí dle těchto Podmínek nebudou dotčena žádná práva žádných osob, včetně práv autorských třetích osob. Autor je zejména povinen zajistit, že autorské dílo tvořící dopis nebo jeho část nemá žádné právní vad

IV. Souhlasy Autora

1. Autor zasláním nebo jiným sdílením dopisu akceptuje tyto Podmínky a současně:

a. souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle čl. VII. těchto Podmínek a
b. souhlasí s užitím projevů osobní povahy dle ust. § 84 a násl. Občanského zákoníku, a dále
c. uděluje oprávnění k užití autorského díla (licenci) dle čl. VI. těchto Podmínek,
to vše pro účely užití dopisu nebo jeho části v rámci projektu a se sdílením dopisu nebo jeho části v rámci:

– webových stránek organizátora a
– sociálních sítí s odkazem na projekt a
– výstavy Česká vděčnost, která bude zahájena 28.10.2022, příp. v náhradním termínu
– jakéhokoli díla pojednávajícího o projektu.

2. Autor je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adrese Česká
vděčnost, P.O.Box 58, 111 21 Praha 1, nebo e-mailem na info@ceskavdecnost.cz.

V. Práva a povinnosti Organizátora

1. Organizátor je oprávněn neprodleně smazat či odstranit dopis anebo jeho část nebo znepřístupnit takové informace, a to dle jeho vlastního svobodného (libovolného) úsudku, zejména (nikoli však výlučně) kdy se dozvěděl o:

a. protiprávní povaze obsahu dopisu, vč. zřejmě nepravdivých informací, nebo o protiprávním jednání Autora.
b. dopisu obsahujícím pasáže urážlivého, sexuálního, rasistického, xenofobního či jiného obdobného charakteru a/nebo bude-li v rozporu se základními právy svobodami garantovanými Listinou základních práv a svobod České republiky
a/nebo bude-li jinak v rozporu s ústavním či veřejným pořádkem České republiky.
c. komerčním účelu dopisu (bez dohody s organizátorem).
d. nevhodném obsahu pro děti a mladistvé.

2. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za obsah (data a údaje), který Autor sdělil prostřednictvím dopisu. Organizátor neodpovídá za obsah, neboť pouze Autorům poskytuje prostor v podobě účasti v projektu, a to ani v případě, že dojde ke schválení Autora anebo ke schválení obsahu ze strany organizátora, pokud zákon kogentně nestanoví jinak.

VI. Licenční podmínky

1. Tyto licenční podmínky jsou ve smyslu ustanovení §2373 odst. 1 Občanského zákoníku návrhem na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému počtu osob. Těmito osobami jsou všechny osoby, které projevily vůli účastnit se projektu a které sdílely alespoň jeden dopis v rámci projektu obsahující jakékoliv Autorské dílo. Autor, který pomocí nebo prostřednictvím projektu zpřístupnil, zveřejnil či jinak sdílel alespoň jedno Autorské dílo, vyjadřuje ve smyslu ustanovení §2373 odst. 2 Občanského zákoníku svůj souhlas s návrhem na uzavření licenční smlouvy s organizátorem jakožto nabyvatelem oprávnění (licence) ze strany autora. Poskytnutím plnění se v tomto případě rozumí zpřístupnění, sdílení či zveřejnění alespoň jednoho Autorského díla v rámci projektu.

2. V případě, že Autor vloží či zařadí více než jedno Autorské dílo nebo pouze část, vztahuje se smlouva na veškerá Autorská díla a/nebo na jakékoliv jejich části.

3. Autor poskytuje dle ustanovení §2358 Občanského zákoníku a násl., a dále podle příslušných ustanovení Autorského zákona oprávnění (licenci) k výkonu práva užít Autorské dílo, a to okamžikem zpřístupnění, zveřejnění či jiného sdílení Autorského díla s Organizátorem.

4. Autor prohlašuje a nabyvateli garantuje, že: (i) je výlučným autorem Autorského díla a (ii) je oprávněn poskytnout k Autorskému dílu licenci dle těchto Podmínek.

5. Autor poskytuje organizátorovi nevýhradní neomezené oprávnění (licenci) k výkonu práva užít obsah (autorské dílo) v jeho původní či jinak či jiným zpracované či upravené podobě všemi druhy či způsoby užití, jak jsou tyto vyjmenovány v §12 odst. 4 Autorského zákona a jak jsou dále specifikovány v §§13 až 23 Autorského zákona, ve zcela neomezeném rozsahu, tzv. „k volné ruce“ organizátora, tedy bez omezení územního (tj. pro území celého světa), bez omezení časového (tj. na dobu trvání majetkových práv autorských k autorskému dílu), bez omezení množstevního a bez omezení technologie (dále též jen jako „licence“) za účelem uvedeným v čl. IV odst. 1. těchto Podmínek.

6. Organizátor tuto licenci přijímá. Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít.

7. Organizátor je oprávněn zařadit Autorské dílo do díla souborného a takto jej užít v rámci licence poskytnuté smlouvou.

8. Organizátor je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo z části poskytnout třetí osobě, a je také oprávněn práva tvořící součást licence zcela či zčásti na třetí osoby převést, resp. licenci zcela či zčásti třetím osobám postoupit, a to za účelem realizace projektu.

9. Autor poskytuje oprávnění (licenci) ke všem nevýdělečným způsobům užití obsahu, (autorského díla) v souladu s ujednáním §2366 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku bezúplatně, tj. bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo jiné finanční či jiné obdobné plně

VII. Zásady ochrany osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

2. Organizátor je správcem těch osobních údajů Autora, které Autor uvede v dopise nebo v rámci projektu.

2.1. Autor bere na vědomí, že organizátor bude zpracovávat osobní údaje Autora v rozsahu uvedeném v dopise a případně e-mailovou adresu, jméno a příjmení (zejména v případě odvolání souhlasu, v případě využití práva na informace nebo jiného práva Autora), a to na základě souhlasu Autora uděleného prostřednictvím jeho dobrovolné účasti v projektu, a případně pro oprávněné zájmy organizátora, kterými bude výlučně ochrana práv.

2.2. Osobní údaje Autora budou zpracovávány vždy v rozsahu údajů poskytnutém Autorem, a to organizátorem, jeho jakýmkoliv zaměstnancem a případně smluvními partnery. V případě smluvních partnerů Autor bere na vědomí, že osobní údaje Autora mohou být předány a zpracovávány společnostmi zajišťujícími pro organizátora správu informačních technologií, právní, účetní a daňové poradenství. Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně pro účely, ke kterým byli správcem pověřeni, a dle pokynů správce. Správce i jiný výše uvedený zpracovatel poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Všichni zpracovatelé byli na základě smluvního ujednání zavázáni k ochraně osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze tzv. pověřené osoby (na základě vlastních osobních přístupových údajů), a to v nezbytném rozsahu v rámci výkonu své
práce, přičemž jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Konkrétní subjekty zpracovatelů či jiných příjemců sdělí organizátor Autorovi na žádost. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

2.3. Osobní údaje Autora budou uchovány po dobu běhu a existence projektu a dále archivovány nejdéle po dobu 10 let po ukončení projektu.

2.4. Osobní údaje Autora budou zpracovány manuálně i strojově (automatizovaným způsobem) a v písemné (listinné nebo elektronické) podobě.

2.5. Správce oznámí jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s výkonem níže popsaných práv, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

2.6. Autor jako subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Autor bere na vědomí, že má následující práva, která může uplatnit především písemně na adrese sídla organizátora nebo e-mailem na info@ceskavdecnost.cz.

a) právo žádat informace o zpracování:
Jako subjekt údajů má Autor právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ
zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

b) právo přístupu ke svým osobním údajům:
Subjekt údajů má právo požádat, aby mu byla sděleno, zda o něm správce zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, pak jaké.

c) právo žádat o opravu, resp. doplnění:
Pokud subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

d) právo na výmaz:
Subjekt údajů má právo, aby správce osobní údaje vymazal, a to pokud nejsou splněny důvody pro zpracování.

e) právo na omezení zpracování:
Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu.

f) právo na přenositelnost osobních údajů:
V případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno automatizovaně, má subjekt údajů právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

g) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:
Stížnost proti zpracování osobních údajů Správcem můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7. Prosíme, pokud se domníváte, že ze strany správce dochází k neoprávněnému či jinak vadnému zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nejprve kontaktovat správce.

h) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází pro účely oprávněných zájmů organizátora. Jde-li o marketingové aktivity, přestane správce osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nárok.

i) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:
Toto právo zajišťuje, že subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se obdobným způsobem významně dotýká. Jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto Podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

2. Podněty, stížnosti či reklamace je možné zasílat prostřednictvím elektronické adresy na info@ceskavdecnost.cz. Informaci o vyřízení organizátor zašle na elektronickou adresu nebo jinou adresu sdělenou Autorem.

3. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.

4. Tyto Podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci.

5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 28.10.2019